W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Regulamin sprzedaży LOXIMIDE Sp. z o.o. określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień, ochronę danych osobowych oraz dostawy produktów oferowanych przez LOXIMIDE Sp. z o.o. Regulamin nie tyczy się konsumentów.

Używane pojęcia:

1.     LOXIMIDE Sp. z o.o.- Administrator danych - Administratorem danych jest spółka działająca pod firmą LOXIMIDE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Latchorzew/Warszawa (05-082), przy ulicy Warszawskiej 164, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246542, REGON: 100065522, NIP: 8351539622.

2.     Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3.     „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie LOXIMIDE Sp. z o.o.;

4.     „oferta” – skierowana do Klienta bezpośrednio pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;

5.     „produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez LOXIMIDE Sp. z o.o.;

6.     „strony” – LOXIMIDE Sp. z o.o. i Klient łącznie;

7.     "dokument WZ (inaczej Protokół Zdawczy)" - dokument potwierdzający odbiór towaru;

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1.     LOXIMIDE Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-082 Latchorzew/Warszawa,  przy ul. Warszawskiej 164, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000246542, NIP 8351539622, Regon 100065522, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 złotych .

2.     LOXIMIDE Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się profesjonalnie dystrybucją i produkcją produktów do instalacji wentylacji i klimatyzacji.

3.     Wszelkie zawarte informacje w materiałach, cennikach i folderach LOXIMIDE Sp. z o.o. stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami). Produkty oraz podane ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego, za co LOXIMIDE Sp. z o.o. przeprasza Klientów. LOXIMIDE Sp. z o.o. ma prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

§2 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

1.     Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest przesłanie oficjalnego zamówienia oraz podanie prawdziwych danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty email) oraz dokładnej nazwy promocji (jeżeli taka jest) oraz numeru oferty, na podstawie której jest dokonywane. LOXIMIDE Sp. z o.o. ma prawo zażądać dołączenia kopii (skanu) odpisu aktualnego z KRS - w przypadku spółek handlowych, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kopii dowodu osobistego - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz podpisanie zamówienia przez osobę (osoby) umocowaną (umocowane) do reprezentacji spółki (w przypadku spółek handlowych), albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych. Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez LOXIMIDE Sp. z o.o. za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.

2.     Zamówienia przyjmowane są na piśmie lub osobiście, ustnie w siedzibie LOXIMIDE Sp. z o.o., oraz pośrednictwem poczty email na adresy wskazane na stronie  www.loximide.pl.

3.     Zamówienia za pośrednictwem poczty email można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, natomiast zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

4.     Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w dni wolne ustawowo od pracy, będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym. Zamówienie uważa się przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia przez Loximide Sp. z o.o.

5.     Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie LOXIMIDE Sp. z o.o. lub producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym LOXIMIDE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę. Średni czas realizacji zamówienia określany jest każdorazowo w ofercie do Klienta.

6.     Zamówione produkty Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez LOXIMIDE Sp. z o.o. będzie ona realizowana na zasadach określonych w punktach poniżej, za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej). Firma świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od LOXIMIDE Sp. z o.o. i jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. LOXIMIDE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie.

7.     Dostawa produktu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w ofercie i zamówieniu. Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu i faksu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku niedołączenia na żądanie dokumentów, o których mowa w punkcie 1, LOXIMIDE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

8.     Na terenie Polski (od siedziby lub magazynu  LOXIMIDE Sp. z o.o.) dostawy realizowane są na koszt LOXIMIDE Sp. z o.o. pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego. Minimum logistyczne wynosi 12.000 PLN netto po rabacie. Minimum logistyczne rozumiane jest jako wartość towaru dostarczana pod jeden adres inwestycji i nie dotyczy produktów wielko-kubaturowych typu: rury spiro, kanałów i kształtek prostokątnych, różnego typu profili oraz produktów pochodzących z promocji i ofert specjalnych, gdzie wyraźnie zaznaczono, że ceny nie obejmują transportu.

9.     Na życzenie Klienta LOXIMIDE Sp. z o.o. może zorganizować transport za pośrednictwem firmy spedycyjnej również w innych przypadkach niż określono w punkcie 8, działając w imieniu i na rzecz Klienta. Warunki dostawy, tj. firma spedycyjna, koszt, czas dostawy zostaną uzgodnione z Klientem, a koszty transportu zostaną doliczone do faktury sprzedaży dla Klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktu z magazynu LOXIMIDE Sp. z o.o. LOXIMIDE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy spedycyjnej.

10.  LOXIMIDE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie LOXIMIDE Sp. z o.o.

11.  W przypadku braku produktu w magazynie lub opóźnienia w dostawie od strony producenta bądź opóźnienia w produkcji spowodowane nie działaniem LOXIMIDE Sp. z o.o. Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

12.  W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, LOXIMIDE Sp. z o.o. może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych lub wyprodukowanych na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia. Nie zwalnia to klienta z obowiązku zapłaty za nowe zamówienie.

13.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

14.  Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich lub w walucie obcej  i powiększone będą o należny podatek VAT.

15.  Umowa o treści określonej w Regulaminie i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez LOXIMIDE Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia po upływie 2 dni, Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Stron.

§3 PŁATNOŚCI

1.     Płatności za produkt mogą być dokonane gotówką w kasie LOXIMIDE Sp. z o.o. lub przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w ofercie, na podstawie stosownej faktury VAT.

2.     Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia LOXIMIDE Sp. z o.o. może zażądać zadatku na poczet ceny produktu (określone w ofercie). Po uiszczeniu zadatku, LOXIMIDE Sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania konta bankowego LOXIMIDE Sp. z o.o. pełną kwotą zadatku. Do zadatku będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.

3.     Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT.

4.     Klient składając zamówienie upoważnia LOXIMIDE Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

5.     Za opóźnienie w płatności LOXIMIDE Sp. z o.o. będzie upoważniona do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi. Ponadto w przypadku umów kontraktowych, LOXIMIDE Sp. z o.o. ma prawo do naliczenia kar odsetkowych zawartych w umowie z tytułu opóźnienia. 

§4 ODBIÓR TOWARU, ZWROT

1.     Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z magazynu LOXIMIDE Sp. z o.o.

2.     Odbiór produktu jest dokonywany wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu WZ (Protokołu Zdawczego) wydanego przez upoważnionego przedstawiciela LOXIMIDE Sp. z o.o. i musi być pokwitowany własnoręcznym, czytelnym podpisem przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta. Wydający produkt ma prawo wylegitymowania osoby odbierającej z dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż właściciel firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub inna niż osoba umocowana do reprezentacji spółki handlowej, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki (osoba upoważniona) Klient ma obowiązek wskazania w zamówieniu imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wydanie produktu osobie zgłaszającej się po odbiór będzie uważane za skuteczne wydanie do rąk osoby upoważnionej.

3.     Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru produktów z magazynu LOXIMIDE Sp. z o.o. jest dokument magazynowy WZ (Protokół Zdawczy) ważny do 90 dni od daty wystawienia. Faktura VAT nie uprawnia do odbioru towarów z magazynu.

4.     W momencie pokwitowania odbioru produktu, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.

5.     Produkt pozostaje własnością LOXIMIDE Sp. z o.o. aż do uiszczenia całej ceny sprzedaży.

6.     Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika LOXIMIDE Sp. z o.o. lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków w zamówieniu lub uszkodzeń, osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika LOXIMIDE sp. z o.o. lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania LOXIMIDE Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez LOXIMIDE Sp. z o.o. jako zasadne. W przypadku zgłoszenia roszczeń dotyczących braków lub wad produktu reklamacje takie nie będą uwzględniane.

7.     W przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie, LOXIMIDE Sp. z o.o. będzie miała prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania produktów w wysokości 200 złotych za każdą dobę. W takim przypadku produkt zostanie wydany Klientowi wyłącznie po uiszczeniu opłaty za magazynowanie.

8.     W przypadku gdy Produkt jest wytwarzany na specjalne zamówienie Klienta, LOXIMIDE Sp. z o.o. ma prawo żądać od niego pokrycia kosztów wytworzenia i transportu w przypadku wycofania się przez Klienta z zamówienia po terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia.

9.     Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody LOXIMIDE Sp. z o.o. Zgoda może być wyrażona wyłącznie na pisemny wniosek Klienta, jeżeli produkt nadaje się do dalszej odsprzedaży (w szczególności jeśli jest nieużywany, nie nosi śladów montażu, nie był wytwarzany na specjalne życzenia Klienta, w przypadku niektórych produktów posiada oryginalne opakowanie).

10.  W przypadku przyjęcia zwrotu LOXIMIDE Sp. z o.o. będzie miała prawo naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości zwracanego produktu.

11.  W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, po pomniejszeniu o potrąconą kwotę kosztów manipulacyjnych. W innym przypadku zapłata kosztów manipulacyjnych będzie wymagalna w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu.

§5 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1.     Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za produkt jest wyłączona.

2.     LOXIMIDE Sp. z o.o. udziela jednocześnie Klientowi gwarancji na okres 24 miesięcy od daty dostawy. W przypadku umów kontraktowych LOXIMIDE Sp. z o.o. może zwiększyć okres gwarancji do 36 miesięcy po uprzednim uzgodnieniu. Udzielenie gwarancji na warunkach powyższych zostaje potwierdzone wydaniem Klientowi stosownego potwierdzenia. Potwierdzeniem takim jest zasadniczo faktura sprzedaży zawierająca podatek VAT. Na życzenie LOXIMIDE Sp. z o.o. wyda Klientowi kartę gwarancyjną.

3.     LOXIMIDE Sp. z o.o. udziela gwarancji na wady fabryczne produktu. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, błędami montażu lub eksploatacją produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach pracy, do których produkt nie jest przystosowany.

4.     Gwarancją objęte są produkty dystrybuowane i produkowane przez firmę LOXIMIDE Sp. z o.o.

5.     Wszystkie roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji w imieniu LOXIMIDE Sp. z o.o., klient (lub końcowy użytkownik produktu) powinien zgłaszać  w pierwszej kolejności do firmy instalacyjnej lub firmy odsprzedającej urządzenie.

6.     W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego produktu (wada lub usterka stwierdzane są w terminie do 14 dni z przedstawicielem LOXIMIDE Sp. z o.o.). LOXIMIDE Sp. z o.o. zapewnia za obopólnym uzgodnieniem z Klientem we wspólnie określonym terminie dostawę nieodpłatnie zamiennych części niezbędnych do usunięcia wady lub dostawę nowego materiału wolnego od wad. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne winny być zgłaszane na podstawie Zgłoszenia Reklamacyjnego zamieszczonego na stronie www.loximide.pl lub w siedzibie firmy LOXIMIDE Sp. z o.o.

7.     Termin zapewnienia części, nowego materiału lub urządzenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na  sprowadzenie z zagranicy części lub podzespołów potrzebnych do naprawy produktu.

8.     Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji montaż urządzeń musi być wykonany przez uprawnioną firmę instalacyjną, zgodnie z przeznaczeniem produktu oraz instrukcją montażu i eksploatacji. W przypadku naprawy produktu poprzez serwis producenta, Klient jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu serwisantowi.

9.     W przypadku dokonania naprawy usterki, wady lub wymiany na nowy materiał, okres gwarancji biegnie od daty pierwotnej dostawy materiału chyba, że strony postanowią inaczej.

10.  Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku minimum  2 przeglądów technicznych zakupionego produktu. Przeglądy te powinny być wykonane w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym. Przeglądy te są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy. Klient zobowiązany jest do konserwacji produktu, w szczególności do okresowej wymiany filtrów powietrza (jeżeli występują).

11.  Każdy przegląd odnotowany jest w karcie gwarancyjnej oraz potwierdzony fakturą VAT, a odmowa wykonania skutkuje utratą gwarancji.

12.  Gwarancja nie obejmuje:

a)    uszkodzeń lub niewłaściwej pracy produktu wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu,

b)    niewłaściwego funkcjonowania produktu wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,

c)     skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej itp. (siła wyższa), wojny

d)    uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu,

e)    uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,

f)      roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej,

g)    produktów, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,

h)    produktów, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne - minimum 2 razy w roku,

i)      przypadków nieczytelnie lub niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych,

j)      produktów nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych urządzeń,

k)     produktów, w których dokonano zmian w konstrukcji.

13.  W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji oraz kosztów dojazdu oraz prac serwisu producenta.

14.  LOXIMIDE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z pracy produktu (dotyczy m.in. zalania kondensatem, itp.). LOXIMIDE Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu produktu, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.

15.  Karta gwarancyjna spełnia wymagania gwaranta, jeśli wypełniona jest w całości, czytelnie oraz dołączony jest dowód zakupu.

16.  Klient ma obowiązek zgłosić roszczenia z gwarancji pisemnie lub za pośrednictwem poczty email w terminie 7 dni od zauważenia wady towaru na zgłoszeniu reklamacyjnym dostępnym na www.loximide.com.pl lub dostarczyć sprzęt do siedziby LOXIMIDE Sp. z o.o., po uzgodnieniu z LOXIMIDE Sp. z o.o. sposobu i terminu dostawy, chyba, że LOXIMIDE Sp. z o.o. dokona oceny i naprawy u Klienta. LOXIMIDE Sp. z o.o. rozpatrzy gwarancję w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu roszczeń Klienta. Wady rzeczy zostaną usunięte przez LOXIMIDE Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki. O terminie Klient zostanie powiadomiony przez LOXIMIDE Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

17.  Koszt przesyłki produktu do LOXIMIDE Sp. z o.o. w związku z naprawą gwarancyjną pokrywa Klient, z zastrzeżeniem przypadku określonego w punkcie 18 zdanie pierwsze.

18.  W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu w kwocie 2,50 PLN/km + VAT oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 150,00 PLN/h + VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 350,00PLN + VAT. Przejazd Serwisu każdorazowo liczony jest wg zasady: LOXIMIDE Sp. z o.o. -> miejsce naprawy -> LOXIMIDE Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku błędów po stronie Klienta, w szczególności błędnego montażu produktu, naprawa odbywa się na koszt Klienta.

19.  Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz LOXIMIDE Sp. z o.o. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą LOXIMIDE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wykonania jakichkolwiek czynności serwisowych, napraw gwarancyjnych. W takim przypadku następuje wycofanie gwarancji.

§6 DANE OSOBOWE

1.     LOXIMIDE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. LOXIMIDE Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2.     Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

3.     Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.

4.     Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.

5.     W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, LOXIMIDE Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.

6.     W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail LOXIMIDE Sp. z o.o.

7.     Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez LOXIMIDE Sp. z o.o. w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

8.     Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez LOXIMIDE Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.

9.     Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.

10.   Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom LOXIMIDE Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.

11.   Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

12.   W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin określa zasady zakupów w firmie LOXIMIDE Sp. z o.o. i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, Klient nie powinien dokonywać zamówienia.

2.     Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla LOXIMIDE Sp. z o.o. do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować LOXIMIDE Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.

3.     LOXIMIDE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.

4.     LOXIMIDE Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.

5.     Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między LOXIMIDE Sp. z o.o. a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby LOXIMIDE Sp. z o.o.

6.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.     Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

LOXIMIDE Sp. z o.o.

 

 

Kontakt

LOXIMIDE Sp. z o.o.
ul. Warszawska 164
05-082 Warszawa/Latchorzew

tel. +48 22 292 08 22
tel. +48 22 292 08 23
office@loximide.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji: Polityka Prywatności

Zrozumiałem